Kontraindikácie kúpeľnej liečeby

Kontraindikácie – Kedy nemožno absolvovať kúpeľnú liečbu

 • Všetky choroby v akútnom štádiu
 • Tehotenstvo
 • Stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby, stavy po akútnej tromboflebitíde do šiestich týždňov po odznení choroby
 • Labilný a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Kachexia
 • Aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • Demencia
 • Nehojacie sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • Destabilizovaná arteriálna hypertenzia, ťažká pľúcna hypertenzia, ťažké vrodené aj získané nekorigované srdcové chyby, závažné poruchy srdcového rytmu, nestabilné formy ischemickej choroby srdca, kardiálna dekompenzácia, stavy s vysokým rizikom embolizácie
 • Stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým motorickým a senzorickým deficitom vyžadujúce trvalú pomoc inej osoby pri bežných denných úkonoch
 • Pri sklerosis multiplex výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do jedného roku
 • Paroxysmálne svalové obrny
 • Pri syringomyelii dýchacie a hltacie poruchy
 • Pri zápalových ochoreniach kĺbov a chrbtice vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, tuberkulózne artritídy
 • Nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetábula bedrových a ostatných kĺbov
 • Kompresívny radikulárny syndróm
 • Infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • Krvácanie
 • Zhubné nádory, pokiaľ nie sú v plnej remisii
 • Epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • Závislosť na návykových látkach

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu, paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • klinické známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • kachexie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a  duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne
 • demenciu
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)